Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ons gehele platform Iets voor jou en zijn tot stand gekomen en treden in werking vanaf 07 oktober 2019. Door gebruik te maken van ons platform stem je in met deze algemene voorwaarden.

Laatste update: Oktober 07, 2019


Het platform Iets voor jou ( "wij" of "ons") vindt plaats op https://www.ditisietsvoorjou.nl ("Site"). De Site biedt de dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Iets voor jou online vrijwilliger matching service en andere informatie en diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk de "Diensten") aan onze gebruikers, of ze zijn non-profit organisaties, vrijwilligers, lezers van onze nieuwsbrieven en/of blog, geregistreerde Iets voor jou leden of andere bezoekers van de Site. "Je" betekent de individuele persoon die de Algemene Voorwaarden op zijn of haar eigen naam accepteert; of, indien je namens een organisatie optreedt, dan is het de organisatie die instemt met deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van Iets voor jou bevatten de wettelijk bindende voorwaarden voor jouw toegang tot en gebruik van de Site en Diensten (de 'voorwaarden').
Lees de voorwaarden zorgvuldig. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden de wettelijk bindende bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van de Site en Services bevatten. En dat de Site en Diensten ter beschikking worden gesteld en aan jou geleverd onder deze Voorwaarden. Door het bezoeken, het gebruik van of de toegang tot de Site en/of de Diensten, ga je ermee akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als je het niet eens bent met deze voorwaarden, moet je de Site verlaten en onmiddellijk stoppen met het gebruik hiervan.

Als je je wilt registreren op ons platform Iets voor jou om gebruik te kunnen maken van de diensten, moet je deze voorwaarden lezen en accepteren tijdens het registratieproces. Noot: deze voorwaarden zijn ook van toepassing op jouw toegang tot en het gebruik van de Site en Diensten, ongeacht of jeeen account hebt op Iets voor jou. Wij behouden ons het recht voor om jouw gebruik of toegang te beëindigen op ieder moment om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, als we zien dat je valse of misleidende informatie hebt verstrekt of de Algemene Voorwaarden hebt geschonden.


1. Iets voor jou ACCOUNT

Het registreren

Afhankelijk van welke diensten je wenst te ontvangen, moet je je mogelijk registreren en een Iets voor jou account aanmaken. Je vindt de instructies voor het registratie proces op de Site.
Door te registreren op Iets voor jou, verklaar je dat: (a) alle registratie-informatie die je indient waarheidsgetrouw en juist is; (B) de nauwkeurigheid van dergelijke informatie te handhaven; en (c) jouw gebruik van de Diensten geen wet of regelgeving overtreedt. Jouw profiel kan worden verwijderd of geschorst zonder waarschuwing als we reden hebben om te geloven dat je niet voldoet aan bepaalde eisen.

E-mailadres en wachtwoord
Als je je aanmeldt bij Iets voor jou om vrijwilligerswerk te plaatsen (hulpvraag) of om vrijwilligerswerk (hulpaanbod) te zoeken, zul je ook worden gevraagd om een e-mailadres en wachtwoord voor jouw Iets voor jou profiel te kiezen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van jouw wachtwoord en alle gebruik van je Iets voor jou e-mailadres, wachtwoord en profiel.
Je stemt ermee in het Iets voor jou profiel, e-mailadres of het wachtwoord van een ander Iets voor jou lid niet te gebruiken op elk gewenst moment, tenzij uitdrukkelijk door een Iets voor jou lid toegestaan. Je stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als je een onbevoegd gebruik van jouw Iets voor jou profiel of de toegang tot jouw wachtwoord vermoedt.

Vergoedingen
Op dit platform werken we niet met vergoedingen, we rekenen geen kosten voor het gebruik van ons platform. Als ook dat er voor het vrijwilligerswerk geen geld wordt gevraagd of geboden op ons platform.

Termijn
Deze overeenkomst is en blijft van kracht terwijl u de Site en/of Diensten gebruikt. Je kunt jouw Iets voor jou account op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen, door het sturen van een email naar info@matchvoorvrijwilligers.nl. We kunnen jouw account naar ons eigen inzicht ook beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, met onmiddellijke ingang, door het sturen van een bericht naar jouw primaire
e-mailadres dat je in jouw “Iets voor jou” profiel hebt opgeslagen. De toegang tot de Site en Diensten word je ter beschikking gesteld voor jouw persoonlijke, interne, niet-commercieel gebruik. Het is verboden om het platform en de diensten anders te gebruiken dan waarvoor het is bedoeld.

2. JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je mag de Site en/of Diensten niet gebruiken als volgt:
- Inbreuk maken op lokale, provinciale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
- Inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van enig intellectueel eigendomsrecht of privacy recht;
- Stelen, lastigvallen, bedreigen of schaden van een ander individu;
- Het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
- Je uitgeven voor een andere persoon of organisatie of anderszins jouw relatie met een persoon of organisatie misbruiken;
- Belemmeren of verstoren van de Servers (of service hiervan) van de netwerken verbonden met de Diensten of het overtreden van regels, procedures, beleid of reglementen van netwerken verbonden met de Services, door het gebruik van geautomatiseerde software of anderszins. Je mag het niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden. Je mag niet wijzigen, er een afgeleide van maken, demonteren, decompileren of reverse engineering van de Site en/of Diensten of een soortgelijke of concurrerende service bojouwen. Je mag geen software of geautomatiseerde agents laten kennismaken met de Site en/of Diensten om meerdere accounts te produceren, het genereren van geautomatiseerde zoekopdrachten, verzoeken en/of vragen, of om te strippen, schrapen, of het verkrijgen van de data van de Site en/of Diensten. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, mag je niet (a) mogelijk te maken, in te schakelen, of op andere wijze ondersteunen van de verzending van massa ongevraagde, commerciële reclame of verzoeken via e-mail (spam); (B) enige grote aantallen geautomatiseerde, of elektronische middelen (inclusief zonder beperking robots, spiders, scripts of andere automatische tools) om toegang te krijgen tot de Diensten of het controleren of  kopiëren van onze webpagina's of de inhoud daarvan; of (c) het framen van de Site, plaatsen van pop-up vensters op de pagina's, of op andere wijze de weergave van de pagina's beïnvloeden. Alle informatie die je aan ons verstrekt zal waar, juist en actueel zijn.

3. WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN
We kunnen de Voorwaarden van het Iets voor jou platform van tijd tot tijd wijzigen, Wij zullen je op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen via e-mail of door het plaatsen van een mededeling op de Site. Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken van jouw meest recente e-mail adres. In het geval dat het laatste e-mailadres dat je ons hebt verstrekt niet geldig is, of om welke reden dan ook niet werkt om jou het bericht zoals hierboven beschreven te sturen, zullen de Voorwaarden toch in werking treden en van toepassing zijn. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn voor nieuwe gebruikers van onze Site en/of Diensten. Als je bezwaar hebt tegen dergelijke wijzigingen, kun je een mail sturen naar info@matchvoorvrijwilligers.nl.

4. WIJZIGINGEN VAN DIENSTEN
Wij behouden ons het recht voor de Site en/of Diensten te wijzigen of stoppen met of zonder kennisgeving aan jou. We zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij als wij de Site en/of diensten wijzigen of stoppen. Als je bezwaar hebt tegen dergelijke wijzigingen, zal jouw enige mogelijkheid zijn om te stoppen met het gebruik van de Site en/ of diensten. Bij het voortzetten van het gebruik van de Site en/of diensten na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, stem je in met dergelijke wijzigingen van de Site en/of Diensten.

5. PRIVACY
Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van jouw persoonlijke gegevens wordt beschreven in ons privacybeleid te vinden op https://ditisietsvoorjou.nl/privacybeleid

6. INHOUD EN CONTROLE
Wij zijn een distributeur en uitgever van de inhoud die door gebruikers van onze Diensten en door andere derden ( "Inhoud") worden aangeleverd. Daarom hebben wij geen redactionele controle over dergelijke inhoud. Elke dienst, aanbod, of andere informatie uitgedrukt of door derden ter beschikking gesteld als onderdeel van de inhoud, met inbegrip van informatie die door andere gebruikers van de Diensten, zijn die van de respectievelijke auteur (s) of distributeur (s) van deze informatie en niet van ons. Wij kunnen de inhoud niet onderschrijven, noch zijn we verantwoordelijk voor de juistheid of de betrouwbaarheid van de inhoud, of mening, advies, informatie of verklaring op de Diensten door iedereen. Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om toezicht te houden en bekijken de inhoud op de Diensten en jouw account om deze bepalingen en eventuele andere criteria die door ons na te leven, om aan de wet te voldoen of operationele regels te bepalen, regelgeving of gemachtigd verzoek van de regering, of voor andere doeleinden. Jebegrijpt en erkent dat wij niet de Inhoud op nauwkeurigheid of betrouwbaarheid kunnen controleren.

7. JOUW INHOUD; LICENTIE; VERTEGENWOORDIGING EN GARANTIE
Je bent zelf verantwoordelijk voor alle informatie, commentaar, feedback, gegevens, materialen, foto's of andere inhoud van elk type of beschrijving die je verstrekt of beschikbaar stelt aan ons op de Site en/of Diensten, met inbegrip van data entry formulieren gevonden via de Site ( "Inhoud"), en wij treden op als een passief kanaal voor de distributie en publicatie van je eigen Inhoud. Echter, behouden wij ons het recht voor om jouw Inhoud te verwijderen als we geloven dat je Inhoud in strijd is met deze Voorwaarden of anderszins aansprakelijkheid te creëren voor ons. Je verklaart en garandeert dat jouw inhoud (a) geen inbreuk maakt op auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen van een derde partij of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy; (B) niet in strijd is met de wet, statuten, verordeningen of regelgeving, inclusief zonder beperking de wetten en regels inzake controle op de uitvoer; (C) niet lasterlijk of de handel smadelijk; (D) niet pornografisch of obsceen; (E) geen wetten met betrekking tot oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame schenden; en (f) geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, spyware of andere soortgelijke schadelijke of nadelige programmering routines bevatten. Je verleent ons een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en royalty-vrije licentie, in sublicentie te geven door middel van verschillende niveaus van onderlicenties, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren, weer te geven, uit te voeren, en afgeleide werken van jouw Inhoud in welke media of via een andere manier dat nu bekend is of nog niet bekend met het oog op het verstrekken en onderhouden van onze Diensten. Je erkent dat delen van jouw inhoud openbaar beschikbaar is voor andere gebruikers van de Site en/of Diensten om te bekijken, zoals feedback, commentaar en het maken van een Match.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat jij alleen verantwoordelijk bent voor je eigen Inhoud.
Zonder beperking van het voorgaande, als je denkt dat jouw werk is gekopieerd en geplaatst op de Site en/of diensten op een wijze die inbreuk doet op de auteursrechten, geef ons dan de volgende informatie: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht; (Ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat is overtreden en een identificatie van het materiaal op de Site en/of diensten die volgens u inbreuk maakt; (Iii) een beschrijving van waar het materiaal staat dat volgens jouw inbreuk is op de Site en/of diensten; (Iv) jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (V) een schriftelijke verklaring van dat je te goeder trojouw meent dat het betwiste gebruik niet door de eigenaar van het auteursrecht is toegestaan, diens vertegenwoordiger of de wet; (Vi) een verklaring van jou, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in jouw bericht nauwkeurig is en dat je de auteursrechthebbende bent of bevoegd om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht. In verband met onze Site en Diensten, hebben we een beleid met inachtneming van het auteursrecht, dat voorziet in het verwijderen van inbreuk makend materiaal en voor de beëindiging, in voorkomend geval, van gebruikers van onze diensten die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. We kunnen als volgt worden gecontacteerd voor kennisgeving van klachten van inbreuk op auteursrechten:
Match Voor Vrijwilligers
Dr. Poelsstraat 6
5802 AX Venray
mail: info@matchvoorvrijwilligers.nl
telefoon: 0478-516995
Kantoor Match is telefonisch bereikbaar op:
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur
Maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur

8. INTELLECTUELE EIGENDOM
Je erkent dat Iets voor jou en haar leveranciers eigenaar is van alle rechten, titels en belangen in en van de Diensten, inclusief, zonder beperking, de Site en Inhoud (met uitzondering van jouw inhoud) en alle onderliggende software en technologie, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Intellectuele Eigendom rechten. De levering van de Site en Diensten geeft jou of een derde partij niet het recht, titel of belang in deze intellectuele eigendomsrechten. Iets voor jou en zijn leveranciers behouden alle rechten voor die niet in deze voorwaarden zijn verleend. Als je Iets voor jou voorziet van feedback of suggesties met betrekking tot de Site en/of Diensten, verleen je Iets voor jou een onbeperkte, wereldwijde, royaltyvrije en onherroepelijke licentie deze Feedback te gebruiken, te verspreiden, of andere wijze feedback op enigerlei wijze te benutten.
"Intellectuele eigendomsrechten" betekent alle rechten op grond van octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht, merkenrecht, oneerlijke concurrentie, en alle andere eigendomsrechten, en alle toepassingen, vernieuwingen, uitbreidingen die van tijd tot tijd en restauraties daarvan, nu of later van kracht wereldwijd.

9. VERANTWOORDELIJKHEID TEGENOVER DERDEN
Als je gebruik maakt van de Diensten met betrekking tot vrijwilligerswerk, jouw correspondentie en/of daaruit voortvloeiende relatie met non-profit en publieke dienstverlenende organisaties, vrijwilligers, partners, sponsors of andere derde partijen te vinden via de Diensten, met inbegrip posten of aanvaarding van vrijwilligerswerk, en alle andere voorwaarden of bepalingen in verband met dergelijke transacties, vinden uitsluitend plaats tussen jou en de Vrijwilligersorganisatie/vrijwilliger die je kiest.
Je aanvaardt dat Iets voor jou niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies, kosten, schade of andere aansprakelijkheid van welke aard ook als gevolg van dergelijke transacties.
Als je gebruik maakt van onze diensten om vrijwilligers te vinden om vrijwilligerswerk in te vullen of je levert zelf vrijwilligerswerk, is jouw correspondentie of voortvloeiende relatie met de vrijwilligers/organisaties te vinden op of via onze Diensten, met inbegrip van het posten van vrijwilligerswerk, en alle andere voorwaarden of bepalingen verbonden aan dergelijke transacties, uitsluitend tussen jou en de vrijwilliger. Je aanvaardt dat Iets voor jou niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies, kosten, schade of andere aansprakelijkheid van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke transacties, of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke personen op ons platform. Je zult geen claims tegen Iets voor jou indien als gevolg van of in verband met jouw relatie met een vrijwilliger/organisatie.
Je vrijwaart ons hierbij, onze bestuurders, werknemers en opvolgers van enige vorm van aansprakelijkheid, van alle verliezen, schade, rechten, vorderingen en acties van welke aard dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, dood en schade aan eigendommen, die hetzij direct of indirect verband houden met of het gevolg is van (i) alle interacties met andere Iets voor jou gebruikers (met inbegrip van mogelijkheden voor vrijwilligerswerk), of (ii) jouw deelname aan vrijwilliger activiteiten of werkzaamheden die voortvloeien uit of verband houden met jouw gebruik van de Diensten.

10. LINKS
Onze levering van een link naar een andere Site voor jouw gemak en betekent niet dat we met alles instemmen met wat er op die andere Site staat. We hebben geen controle over, noch beoordelen we, en nemen we geen verantwoordelijkheid over, deze externe Sites of hun inhoud. We raden je aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van dergelijke links van derden die je bezoekt op de site en/of diensten in te zien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige informatie, software of links gevonden op een andere Site, internet locatie of bron van informatie, of voor jouw gebruik van dergelijke informatie.

11. BEEINDIGING
Je stemt ermee in dat wij, naar eigen goeddunken, jouw Iets voor jou account of ander gebruik van de Site te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. jouw inhoud van de Site verwijdert en weggooit, om welke reden en zonder voorafgaande kennisgeving, met inbegrip van, zonder beperking, als we geloven dat je hebt gehandeld in strijd met de wet of de Voorwaarden heeft geschonden. Verder ga je ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beëindigen van jouw toegang tot de diensten. Je kunt jouw deelname aan en toegang tot de Diensten op elk moment beëindigen door te mailen info@matchvoorvrijwilligers.nl.

12. AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING
U stemt toe dat het gebruik van de Site en diensten op eigen risico plaats vindt. Iets voor jou geeft geen garantie dat de Site en diensten aan jouw wensen voldoen, dat de Site en diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos is; noch dat Iets voor jou garantie kan verstrekken tot de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de diensten en Site. Als ook geen garantie op de najouwkeurigheid of betrojouwbaarheid van de informatie die verkregen is via de Diensten, en of Site, of dat er fouten in de Site en/of Diensten worden gecorrigeerd. Je gaat ermee akkoord dat materiaal en/of informatie, wel of niet gedowload, verkregen via het gebruik van de Site en/of Diensten op eigen verantwoordelijkheid en risico plaatsvindt en dat je als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan jouw computer of verlies van gegevens als gevolg van het gedownloade materiaal en/of informatie. Iets voor jou geeft geen garantie met betrekking tot transacties/communicatie en eventuele matches gesloten met andere partijen via de Site en/of diensten.

13. VRIJWARING
Je gaat ermee akkoord Iets voor jou te vrijwaren, verdedigen, de dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, co-branders en andere partners (met inbegrip van derden partners aan wie Iets voor jou je Inhoud ( "derden") voorziet), werknemers , consultants en agenten, van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, uitgaven, vergoedingen (inclusief redelijke honoraria van advocaten en proceskosten) die Iets voor jou of derde partijen kunnen oplopen als gevolg van of voortvloeiend uit (1) jouw inhoud en alle informatie die je (of iemand de toegang tot diensten met behulp van jouw wachtwoord), post of via de Diensten, (2) jouw (of iemand die de diensten gebruikt voor jou) schending van deze Voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving, (3) jouw (of iemand die jouw account gebruikt) schending van de rechten van een andere persoon of entiteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de derde partij privacyrechten), of (4) informatie of inhoud die we verzamelen via de Site of dienst van derden op jouw verzoek, of ( 5) virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, spyware of andere soortgelijke schadelijke of nadelige programmering routines ingevoerd door jou in de Diensten.

14. MERKEN
Sommige van de namen, logo's en andere materialen weergegeven in de Diensten vormen merken, handelsnamen, dienstmerken of logo's ("Merken") van ons of andere organisaties. Je bent niet bevoegd om dergelijke Merken te gebruiken. Eigendom van al deze zaken en de daarmee verbonden goodwill blijft bij ons of die andere organisaties.

15. AUTEURSRECHTEN; GEBRUIKSBEPERKINGEN
De inhoud die voor jou beschikbaar wordt gemaakt via onze Diensten, met uitzondering van jouw inhoud, inclusief, zonder beperking, tekst, databases, software, code, muziek, geluid, foto's en graphics (“Content"), is (1) het auteursrecht van Iets voor jou en / of haar licentiegevers onder Nederlands en internationale wetten op het auteursrecht, (2) onderworpen zijn aan andere intellectuele eigendom en eigendomsrechten en wetten, en (3) die eigendom zijn van Iets voor jou of haar licentiegevers. Onze Content (met uitzondering van jouw inhoud), mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, heruitgegeven, gepost, verzonden, verkocht, te koop aangeboden, in het openbaar uitgevoerd, publiekelijk getoond of gedistribueerd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of de voorafgaande schriftelijke toestemming van onze toepasselijke licentiegevers, met als enige uitzondering dat één kopie op een enkele computer voor (a) jouw persoonlijk kan worden gedownload, niet-commercieel gebruik als vrijwilliger of (b) jouw archiveringsdoeleinden, als je een non-profit of publieke service-organisatie vertegenwoordigt. Je moet je houden aan alle auteursrechtelijke kennisgevingen, informatie of beperkingen vervat in of verbonden aan de Content.

16. DIVERSEN
De Voorwaarden vormen de volledige, exclusieve en definitieve beschrijving van de overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot het platform, en van toepassing op jouw gebruik van onze Diensten, vervangen alle eerdere overeenkomsten of onderhandelingen tussen jou en ons met betrekking tot het betreffende onderwerp . De Voorwaarden en de relatie tussen jou en “Iets voor jou” valt onder de Nederlandse wet.  Elke juridische actie, geding of procedure die voortvloeit uit of in verband met de Algemene Voorwaarden, of jouw gebruik van de Diensten moeten uitsluitend worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg.

17. SCHENDINGEN EN VRAGEN
Meld eventuele schendingen van en vragen over de voorwaarden aan https://ditisietsvoorjou.nl/contact#

Ingangsdatum: Oktober 07, 2019

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.