Veelgestelde vragen

Een maatschappelijke stage is een activiteit waarbij leerlingen buiten de school vrijwilligerswerk doen en zo een bijdrage leveren aan de samenleving.

‘'Maatschappelijke stage is vrijwilligerswerk: onbetaald iets doen voor een ander en tegelijkertijd werken aan persoonlijke ontwikkeling, tijdens de middelbare schoolperiode.''

Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren van het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.
Naast dat scholieren bekend raken met het doen van vrijwilligerswerk, draagt het bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en actief burgerschap. Je kunt als vrijwilliger het verschil voor de ander maken!
Een maatschappelijke stage vindt plaats bij een maatschappelijke organisatie, vereniging of projecten zonder winst oogmerk. Ook wel de non-profitsector genoemd. Soms buiten een georganiseerd verband, bijvoorbeeld door het doen van boodschappen voor een oude buurvrouw of helpen in een gezin dat tijdelijk hulp nodig heeft. Bedrijven kunnen ook een rol spelen. Denk aan maatschappelijk betrokken ondernemen.

De wijze waarop de maatschappelijke stage vorm wordt gegeven kan verschillen. Zo zijn er groepsstages en individuele stages. Bij een groepsstage gaat een hele klas gelijktijdig aan de slag bij één organisatie. Dit is anders bij een individuele stage. Dan kiest de leerling bewust voor een organisatie of activiteit en komt daar dan meerdere malen achter elkaar.

‘'De kracht en kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door onderlinge betrokkenheid. Betrokkenheid begint met meedoen.''
In een samenleving waarin behoefte is aan maatschappelijke betrokkenheid en waarin het onderwijs jongeren voorbereidt op hun toekomstige rol in de samenleving, wil de overheid jongeren de samenleving laten ontdekken en hen laten ervaren wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij. Daarom maatschappelijke stage.

In onze samenleving wordt heel veel gedaan door vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou onze samenleving er heel anders uitzien. Misschien kon jouw kind wel niet meer sporten. Wie zou er nog iets organiseren voor de jongeren in de buurt of de ouderen in het verzorgingstehuis? Waarschijnlijk zou het zwembad, de kinderboerderij of de speeltuin om de hoek helemaal niet meer open zijn. Overal zijn vrijwilligers aan het werk.
De maatschappelijke stage legt een verband tussen jouw kind, de school en de samenleving. Zo worden de leerlingen betrokken bij de maatschappij. Bij een maatschappelijke stage maakt je zoon/dochter kennis met vrijwilligerswerk.

Daarnaast kan de stage een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van jouw kind:

 • Jouw kind leert verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en anderen
 • Jouw kind ontdekt waar hij/zij goed in is
 • Jouw kind ontdekt wat hij/zij leuk vindt
 • Jouw kind ervaart dat iets doen voor een ander een goed gevoel geeft
 • Jouw kind ontdekt het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving
 • Jouw kind ontwikkelt hun sociale en communicatieve vaardigheden

Bekijk hier onze infographic.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een stageplaats te vinden:

Voorbeelden van maatschappelijke stages:

 • Helpen op een kinderboerderij
 • (voetbal)training geven aan kinderen
 • Organiseren van een verwenmiddag voor ouderen
 • Ouderen leren omgaan met de computer of andere apparatuur
 • Voorlezen tijdens naschoolse opvang
 • Opzetten van een website voor een vrijwilligersorganisatie

Op veel scholen is de mentor het 1e aanspreekpunt voor leerling en/of ouder. Hij/zij bespreekt in de mentorlessen regelmatig de maatschappelijke stage en beoordeelt zowel vooraf als achteraf de stage(plaats).
Zo zal er voor stages (buitenschoolse activiteiten) een stagecontract worden opgemaakt en zal de leerling een stageverslag gaan maken. Dit verslag wordt ook door de mentor beoordeeld.

De Coördinator Maatschappelijke Stage organiseert en coördineert alle activiteiten rondom de maatschappelijke stage. Hij/zij heeft contacten met de stagemakelaar (dit is de vrijwilligerscentrale, zij helpen stageorganisaties en scholen om de maatschappelijke stage goed op te zetten) en met de stagebiedende organisaties/instellingen. Daarnaast zorgt hij/zij meestal voor de administratie van uren, contracten en verslagen.

 1. Meedenken bij het vinden van een stageplaats
  Je kent jouw kind het beste. Waar is jouw kind goed in, wat vindt hij/zij leuk en interessant? En welke stageplaats en taken passen daarbij?
  Binnen jouw sociale netwerk liggen misschien ook mogelijkheden voor een maatschappelijke stage. Via jouw werkcontacten, sport- of hobbyvereniging en kennissenkring kan jouw kind misschien een stageplaats vinden.
 2. Een voorbeeld zijn
  Jouw eigen houding ten opzichte van vrijwilligerswerk heeft invloed op het beeld dat jouw kind heeft van vrijwilligerswerk. Door een positieve houding ten opzichte van maatschappelijke stage, motiveer je jouw kind. Door zelf anderen te helpen ben je een goed voorbeeld.
 3. Interesse en waardering tonen
  Door belangstelling te tonen en vragen te stellen aan jouw kind draag je bij aan het succes van de maatschappelijke stage.
  Laat je kind weten dat je trots op hem/haar bent en dat je zijn/haar inzet waardeert. Wijs jouw kind erop wat de ander aan zijn/haar hulp en inzet heeft.
 4. Trek aan de bel wanneer je problemen signaleert
  Ook de school en stagebieders moeten soms ontdekken wat werkt en wat niet. Jij kunt daar als ouders aan bijdragen door eventuele problemen tijdig aan te kaarten bij de school. Met jouw opmerkingen kan de school het beleid verbeteren.
 5. Help jouw zoon/dochter bij het nakomen van zijn/haar afspraken.
  Het komt helaas voor dat een leerling in zijn enthousiasme een stage heeft toegezegd terwijl later blijkt dat hij/zij niet kan vanwege andere verplichtingen (bv. sport). Dit leidt tot problemen bij de stagebieder, die op de stagiaire(s) rekent. Help jouw kind door hem/haar op zijn verantwoordelijkheid te wijzen bij het nakomen van zijn/haar afspraken.

Je kunt contact opnemen de mentor van jouw kind of de coördinator Maatschappelijke Stages op de school. Je kunt ook een kijkje nemen op: www.maatschappelijkestage.nl

De maatschappelijke stage is verplicht en vindt plaats in vmbo 3 havo 4 of vwo 4. Als je op de havo of vwo zit mag je de stage al in de zomervakantie doen, bijvoorbeeld de laatste schoolweek helpen op de basisschool of helpen bij het kindervakantiewerk. Je bent dan klaar voordat leerjaar 4 begint.

De stage wordt buiten lestijd gedaan. Slechts met bijzondere redenen wordt hiervan afgeweken. De stage vindt in principe buiten de schoolpoort plaats.

De maatschappelijke stage duurt 30 uur. Deze uren kun je binnen korte tijd maken, bijvoorbeeld een week helpen in de vakantie bij het ontmoetingspunt voor ouderen in de wijk. Of een weekend helpen bij het internationaal judotoernooi.

Je kunt de stage ook over een jaar verdelen. Bijvoorbeeld je begeleidt kinderen bij het korfballen.

Je mag zelf een stageplek kiezen. Zorg dat het voor jou een nuttige en leuke plek is. Je kunt kiezen uit heel veel stageplekken. Wij hebben een overzicht met stageplekken en groepsstages. Als je een stage wilt doen bij een nieuwe stagebieder dan meld je dit in de mediatheek. De school neemt contact op met de stagebieder om te beoordelen of de stage voldoet aan de criteria voor de maatschappelijke stage.

Hieronder vind je de groepsstages voor 2018-2019, voorbeelden:

 • St Nicolaasgilde
 • Para Ranglijsten Toernooi TTV Red Stars
 • Internationaal Judotoernooi Judovereniging
 • Wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke
 • CV de Hazekeutel
 • Speelgoedbank
 • Avond-4-daagse
 • The B
 • Roefeldag Kiwanis Club Rooyse Ladies
 • Lourdes

Daarnaast kun je kiezen uit een individuele stage. Dit kan op het gebied van onderwijs, kinderen, zorg, sport etc. zijn. Hieronder vind je een excel-bestand met vijf tabbladen waarop plekken staan waaruit je kunt kiezen.

Overzicht individuele stages 2019
Nadat je een keuze hebt gemaakt ga je met een formulier naar de stagebieder. Je vraagt of je stage mag lopen. Als de stagebieder akkoord is vult hij het formulier in. Dit formulier lever je in de mediatheek in. Je krijgt vervolgens een stagemap.
In de stagemap zit:

 • Stageovereenkomst
 • Urenregistratiekaart
 • Evaluatieformulier

De stageovereenkomst moet getekend worden door de school, de stagebieder, de ouder(s) en jezelf. Deze handtekeningen moet je hebben voordat je aan de slag kunt gaan. Op de urenregistratiekaart vermeld je wat je hebt gedaan, wanneer en hoeveel uren. Nadat de stage klaar is vul je het evaluatieformulier in. Tot slot lever je de stagemap weer in de mediatheek in.
Als de stage voldoende is afgerond ontvang je op het einde van het schooljaar een certificaat.

Voor leerlingen van 13 t/m 16 jaar gelden hier enkele regels en arbeidstijden.

 • Het leerbedrijf wijst een praktijkopleider aan. Een praktijkopleider of praktijk docent is iemand die vakinhoudelijke kennis heeft,maar ook in staat is om deze kennis op een goede manier over te dragen op de leerling.
 • Deze onderwijsvaardigheid moet de praktijkopleider kunnen aantonen met diploma’s certificaten of ervaring.
 • Het leerbedrijf houdt contact met de school om op de hoogte te blijven van het verloop van de praktijkopleiding.
 • Het leerbedrijf moet gebruik maken van een praktijkleerplan waarmee de leerling op een gestructureerde manier word opgeleid.
 • Het leerbedrijf moet bereid zijn om tijd, ruimte en middelen vrij te maken voor de opleiding.

Afspraken die behoren bij de stageovereenkomst Maatschappelijke stage ontvang je als leerling van je stagebegeleider

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.